Subnätverket Digitala examinationer

Kontaktperson: Petronella Ekström, Örebro universitet

Syfte

Att tillsammans och med bred representation från olika utbildningar och lärosäten och andra, för högre utbildning, centrala myndigheter arbeta för och driva utvecklingen av digital examination.

Strävansmål

Att vårt nätverk är en självklar och viktig samtalspartner för enskilda lärosätens och myndigheters utvecklingsarbete och beslut gällande digitala examinationer.

Med start i januari 2021

 • arbetar vi kontinuerligt med omvärldsbevakning inom området digitala examinationer
 • arbetar vi med alla typer av digitala examinationer, dvs muntliga, skriftliga och multimodala liksom praktiska examinationer
 • skapar vi gemensamma resurser med goda exempel för att utforma digitala examinationer och publicerar dessa på vår sida under ITHU:s webb
 • utbyter vi kontinuerligt erfarenheter med varandra och hjälper varandra att bredda perspektiven på vad digital examination är och kan vara
 • fungerar vi som stöd för varandra i frågor som rör råd och riktlinjer gällande digitala examinationer
 • utbyter vi erfarenheter av arbete i olika system och plattformar och identifierar och diskuterar funktionalitet

Digitala forum för vårt arbete

 • Teams som plattform för gemensamma dokument och asynkron kommunikation
 • ITHU:s wordpress-sida för publicering av material som ska vara offentligt tillgängligt
 • Outlook för asynkron kommunikation och mötesinbjudningar
 • Zoom för synkrona möten med ljud och bild

Nätverksmöten

En gång i månaden inbjuder vi våra medlemmar till möte på olika teman och med inslag från inbjudna gäster eller medlemmar vårt subnätverk.

Inledningsvis kommer dessa möten att behandla (utifrån de utmaningar våra medlemmar identifierat just nu):

 • Rättssäker examination digitalt på distans genom utformning av examination och frågekonstruktion (utan övervakning)
 • Övervakning, identifiering och inspelning vid digital examination på distans – etiska och juridiska dilemman
 • Ämnesdidaktik och digital examination
 • Examinationens roll i utbildningen
 • Administration och organisation för möjliggörande av digitala examinationer. Det här kan gälla frågor som rör kontinuerlig examination och kursplaners utformning gällande mål och examinationsform och behovet av administrativt stöd.