Årsmöteshandlingar 2017

Bild på ett pekfinger med bläck på fingertoppen. Av Raya Sharbain.

(Bild: Raya Sharbain CC BY-SA 4.0) Omröstningar och demokratiska processer innebär i vissa länder att fingret doppas i bläck. Under ITHU:s möte vid konferensen i Karlskrona kommer dock votering och rösträkning att göras utan detta inslag. Dagordning för ITHU:s årsmöte, verksamhetsberättelse, eknomisk berättelse och verksamhetsplan finns i detta inlägg.

Förslag till dagordning ITHU:s årsmöte 2017

1. Ordförande hälsar välkommen.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av sekreterare.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Verksamhetsberättelse 2016.
6. Ekonomisk rapport.
7. Val av styrgruppsledamöter.
8. Val av valberedning
9. Verksamhetsplan 2017.
10. Nästa möte.
11. Övriga frågor.

Verksamhetsberättelse 2016

Sammanfattning
Nätverket för IT i högre utbildning är öppet för alla som är intresserade av IT i undervisning och lärande vid landets lärosäten. Nätverkets e-postlista består av 224 prenumeranter. Årets två internat hade god uppslutning med sammanlagt 138 deltagare. Tyngdpunkten i arbetet under året har varit att fortsätta arbetet med webbinarier, samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte främst i regelbundna e-möten samt vid två internat, ett i Kristianstad och ett i Borås i samband med SUNET-dagarna. ITHU:s arbete utförs ideellt, på de flesta håll inryms arbetet i nätverket i den ordinarie tjänsten på respektive lärosäte. Inga medlemsavgifter har tagits ut under 2016.

Kort bakgrund
Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU) bildades 2007 av NSHU (Myndigheten för Nätverk och Samarbete inom Högre Utbildning) under namnet IKT-infrastrukturgruppen. I samband med nedläggningen av NSHU överfördes resterande medel 2008-10-06 till Uppsala universitet som innehade ordförandeskapet, som sedermera gick över till Karlstad universitet 2010. År 2012 var det dags för Lunds universitet och Åsa Forsberg att ta över ordförandeskapet, resterande medel och ekonomiskt ansvar. År 2014 valdes Lasse Bourelius, Blekinge Tekniska Högskola, till tillförordnad ordförande fram till höstinternatet. Markus Schneider, Karlstads universitet, valdes som ordförande för resterande mandatperiod, dvs. 2015, och befintliga medel överfördes till Karlstads universitet. Vid internatet i Borås hösten 2016 valdes Birgitta Hemmingsson till ordförande och det ekonomiska ansvaret och medlen flyttades till Mittuniversitetet. Niklas Brinkfeldt vid Umeå universitet valdes till vice ordförande.

Inledning
ITHU är ett nätverk för personer som arbetar med pedagogisk utveckling med inriktning mot IT i högre utbildning.
Nätverket består bl.a. av:
? pedagogiska utvecklare
? ikt-pedagoger
? ikt-coacher
? universitets- och högskolelärare som i sitt arbete stöttar kollegornas användning
? personal inom it-enheter/avdelningar som arbetar med utveckling
? förvaltningsledare/systemansvariga
? bibliotekarier med inriktning mot IT-pedagogik
? beslutsfattare inom högre utbildning med intresse av implementering och användning.

Syfte
Nätverket för IT i högre utbildning, ITHU, har som sitt främsta syfte att främja och stimulera lärande genom god användning av IT i lärosätenas utbildningar.
Nätverket ska:
? stötta och hjälpa pedagoger i högre utbildning i användningen av it i undervisning, genom att inspirera, erbjuda kompetensutveckling och sprida goda exempel
? stödja pedagogisk utveckling genom att bidra till erfarenhets- och kunskapsutbyten och samarbeten mellan nätverkets medlemmar och lärosäten
? verka för att IT inom högre utbildning prioriteras både avseende resurser till infrastruktur och användarstöd
? sprida information om och exempel på användning av IT i högre utbildning till omgivande samhälle.

Verksamhet och resultat 2016

Fortlöpande arbete – aktiviteter från verksamhetsplanen för 2016
I vår strävan att synliggöra ITHU:s verksamhet har vi under 2016 byggt om och aktualiserat ITHU:s webbplats. Framförallt sker en kontinuerlig uppdatering av aktiviteter som genomförs i nätverkets regi. Viktiga inslag är de lärosätesgemensamma webbinarierna som är välbesökta av deltagare både från nätverket och övriga instanser i hela Norden. Arbetet kommer att fortsätta under 2017. Under året har också ett arbete med att få ITHU att fungera som remissinstans för frågor angående pedagogisk användning av IT i högre utbildning pågått. ITHU finns nu på listan för SIS-remisser där vi kommer att göra en insats. Både styrgruppens medlemmar och hela nätverkets medlemmar bevakar kontinuerligt internationella trender och medverkar vid nationella och internationella konferenser inom högre utbildning. Kontakter knyts med ITHU:s motsvarigheter i andra länder runt om i världen.

Nationellt finns ett antal nätverk med likartat syfte och målsättning som ITHU. Under 2016 har ITHU intensifierat kontakten med de andra nätverken och ett arbete för ett närmare samarbete med många av dessa nätverk har stått i fokus. Beslut togs om att under 2017 hålla ett internat tillsammans med SUNET som vanligt och ett tillsammans med Swednet. Alla medlemmar ansvarar för att arbeta med lobbyverksamhet för att påverka sina lärosäten angående frågor om IT i undervisning och lärande.

Internat
ITHU genomförde sedvanligt två internat under 2016 med sammanlagt 138 deltagande medlemmar. Både vårens och höstens internat genomfördes inom ramen för SUNET-dagarna. Det finns stora fördelar med samordning. Utöver uppenbara besparingar
är det framför allt för att samordningen främjar nätverkande utanför ITHU och också är en möjlighet att lyfta fram ITHU hos SUNET. Programinnehållet vid internaten behandlar ett brett spektrum av frågor rörande IT i undervisning och lärande; pedagogiskt, tekniskt, organisatoriskt och administrativt.

ITHU-internat Kristianstad
Vårens internat, den 11-12 april, arrangerades med ett lunch till eftermiddags-upplägg som en del i SUNET-dagarna. På programmet fanns ett fylligt innehåll som gav utrymme för kunskapsfördjupning, erfarenhetsutbyten och inspiration. Presentationer från HKR, SUNET och KB stod bl.a. i programmet och man avhandlade frågor som e-plikt, safe harbour och
digital tentamen. ITHU:s årsmöte avhandlade bl a verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, ekonomisk rapport och budget och rapporter från arbetsgrupperna. Val av styrgrupp och ny valberedning sköts fram till höstens internat.

ITHU-internat i Borås
Högskolan i Borås var värd för årets höstinternat, 10-11 oktober, som samordnades med SUNET. Internatet började måndag eftermiddag och pågick till tisdag eftermiddag där det avslutades med gemensam middag i SUNETs regi. Programmet innehöll allt möjligt från presentationer från Högskolan Borås med bl.a. besök i handelslabbet och workshops om SUNETs tjänster Play och E-möten. Under internatet hölls ett extra årsmöte där en ny styrgrupp och en ny valberedning utsågs. Under måndagskvällen anordnades World Pub där ITHU:s framtid diskuterades långt ut på kvällskvisten.

Arbetsgrupper 2016

Mediegruppen
Sammankallande för gruppen är Erik Lundberg, Göteborgs Universitet. Många av lärosätena som representeras i nätverket finns även med i SUNET play-nätverket, vilket skapar gott samarbetsklimat.

LMS-gruppen
Sammankallande är Lasse Bourelius, Blekinge Tekniska Högskola.

Digital tentamen
Gruppen 3 webbmöten under 2016 och är vilande till hösten 2017, då flera projektanvariga avgått. Representanter blir de som är förvaltningsanvariga på sitt lärosäten för datoriserad tentamen. Fler representanter och intresserade som är i startgroparna eller inte påbörjat datoriserad tentamen är välkomna till arbetsgruppen/en grupp för erfarenhetsutbyte. Till hösten så blir det alltså en omstart.

SNH-nätverket
Samtal med SNH.se om samverkansformer och förvaltning av lagrat material. Några initiala diskussioner har förts och fortsätter under året. SNH har inte haft huvudmannamöte ännu för 2016, och ITHU/SNH väntar tills Laura Brander är på plats MIUN.

Webbinarier
Följande webbinarier genomfördes under 2016:
16 februari – Flexibla rum för lärande – lärares erfarenheter.
Antal deltagare: 143
Antal views inspelning: 272
16 mars – MOOC-utredningen.
Webinar med UKÄ för att presentera MOOC-utredningen
Antal deltagare: 97
Antal views inspelning: 475
29 september – Webinar virtual mobility.
Webinar om virtuell mobilitet
Antal deltagare: 43
Antal views inspelning: 107

Nätverksarbete
ITHU har möte en gång i månaden via e-möte, den första tisdagen i varje månad kl 15.00. Deltagande vid nätverksmötena skiftar mellan 5 till 20 deltagare per gång. E-mötena är en viktig arena för informationsutbyte och planering av olika aktiviteter. I nätverksrummet för ITHU har det ägt rum 300 möten sedan starten med adobe connect 2010.

ITHUs medlemmar
ITHU har en gemensam e-postlista med 224 prenumeranter.

Styrgruppen
Styrgruppen har det övergripande ansvaret för att se till att nätverket hålls samman. Den viktigaste uppgiften är att förbereda nätverksmöten, både virtuella och reella, att utse programansvarig till internaten och delta i programplaneringen. Därutöver behandlas frågor avseende ekonomi, administration, information och den fortsatta verksamheten. Styrgruppen har e-möten varje månad, tisdagen två veckor innan nätverksmötet. Enligt verksamhetsplanen utser ITHU en styrgrupp vid sitt internat under vårterminen. Under 2016 gjordes ett undantag och styrgruppen valdes vid höstinternatet. Även medlemmar till valberedningen utsågs vid samma internat. I valberedningen finns Jonas Lindholm (Umeå universitet, sammankallande), Åsa Forsberg (Lunds universitet) och Anita Eklöf (Borås högskola). Medlemmarna i styrgruppen väljs för två år i taget. För att uppnå kontinuitet i nätverkets arbete skall inte hela styrgruppen väljas ny varje år utan hälften av ledamöterna skall vara kvar.

Styrgrupp fram till oktober 2016
Markus Schneider (ordförande), Karlstads universitet
Lasse Bourelius, Blekinge tekniska högskola
Peter Blaschke (informatör), SUNET
Birgitta Hemmingsson, Mittuniversitetet
Lena Dafgård, Göteborgs universitet
Malena Granbom, Södertörns högskola
Alastair Creelman, Linnéuniversitet
Åsa Forsberg, Lunds universitet
Johan Bäcklund, Högskolan i Jönköping

Styrgrupp från oktober 2016
Birgitta Hemmingsson (ordförande), Mittuniversitetet
Niklas Brinkfeldt (vice ordförande), Umeå universitet
Markus Schneider, Karlstads universitet och SUNET
Alastair Creelman, Linnéuniversitetet
Lena Dafgård, Göteborgs universitet
Maria Hedberg, Lunds universitet
Lars Uhlin, Karolinska institutet
Johani Karonen, Högskolan i Skövde
Alex Alexandersson, Södertörns högskola

Verksamhetsberättelsen skriven 2017-05-02 av Birgitta Hemmingsson, Ordförande ITHU

Ekonomisk rapport 2016

UB 2015-12-31

Karlstads Uni 180 636 kr
Webbhotell ITHU 846 kr
Webbhotell och domän OER 290 kr

IB 2016-01-01

Miun 179 500 kr
Kostnader under 2016
Felbokförd post 3 008 kr
Marknadsföring, internat 7 324 kr

UB 2016-12-31

Miun 169 168 kr

Ekonomisk rapport skriven 2017-05-02 av Birgitta Hemmingsson, Ordförande ITHU

Verksamhetsplan för ITHU 2017

Vilka är vi?

ITHU är det svenska professionsnätverket för IT-pedagoger i högre utbildning. Nätverket är öppet för alla intresserade vid landets lärosäten, specialister från pedagogiska stöd- och utvecklingsenheter samt forskare och lärare som arbetar med användning av IT i utbildningssammanhang. Gemensam nämnare för medlemmarna är att de ansluter sig till nätverkets syften och mål.

Vad vill vi göra?

? verka för att höja kompetensen hos medlemmarna
? initiera och samordna aktiviteter, projekt och arbetsgrupper inom det IT-pedagogiska arbetsområdet
? vara ett IT-pedagogiskt stöd för andra lärosätesgemensamma nätverk

Varför vill vi göra det?

IT-pedagogiska frågor är likartade på lärosäten och alltmer komplexa. Genom nära samverkan i nätverket vill vi uppnå specialiserings- och samordningsfördelar för lärosätena.

Hur gör vi det?

Vi bevakar IT-pedagogiskt relevanta aktiviteter, planer och strategier på lärosäten och i omvärlden. Detta sker främst via mailinglistan och under månadsvisa nätmöten för lärosätesrepresentanter.

Vi identifierar samordningsbara aktiviteter genom styrgruppen som också initierar arbetsgrupper och projekt. Styrgruppen koordinerar våra aktiviteter med våra samarbetspartners.

Vi organiserar två internat per år för medlemmarna med våra samarbetspartners.

Vi informerar om våra aktiviteter på ITHU:s webbsida och anordnar öppna webbinarier.

Vilka samarbetar vi med?

? SUNET som tjänsteleverantör av gemensamma verktyg och plattformar
? Swednet i högskolepedagogiska utvecklingsfrågor
? ITCF i IT-infrastrukturella frågor
? SUHF i övergripande verksamhetsfrågor

Vad vill vi göra under 2017?

? webbinarier
? gemensam vårkonferens med Swednet
? höstinternat med SUNET
? förtydliga samverkansformer med samarbetspartners

ITHU struktur, organisation och arbetsformer

ITHU bidrar till att användningen av IT i undervisningen anpassas och belyses utifrån pedagogiska, tekniska och administrativa aspekter. Nätverket sammanför olika kompetenser för att gynna uppkomsten av bra strukturer för studenter, lärare och inom administrationen. ITHU-nätverket består av medlemmar från lärosäten i Sverige. Varje lärosäte har utsett representanter till nätverket och ITHU är på så sätt förankrat på så gott som samtliga landets
lärosäten. Medlemmarna tilldelas resurser för arbete i nätverket via sina respektive lärosäten och varje medlem i nätverket utgör en viktig kommunikationskanal för sitt eget lärosäte. Den officiella kontaktpersonen för lärosätet ansvarar för att sprida information till olika målgrupper inom sitt lärosäte. Kontaktpersonen ansvarar också för att samordna de kollegor på det egna lärosätet som ingår i ITHU. I uppgiften ingår även att arbeta för att förankra nätverket och vidga det med fler lärare och forskare på respektive lärosäte.

ITHU sammanträder den första tisdagen i varje månad (juli och augusti undantaget) kl 15.00 via e-möten och träffas fysiskt två gånger per år. Nätverket utser en styrgrupp som sammanträder tisdagen två veckor innan nätverksmötet, kl. 15.00, via e-möten. Medlemmarna i styrgruppen väljs för två år i taget. För att uppnå kontinuitet i nätverkets
arbete skall inte hela styrgruppen väljas ny varje år utan minst hälften av ledamöterna skall vara kvar. En valberedning utses vid årsmötet. Årsmöte hålls under vårterminen då val eller omval sker till de poster som har avgående ledamöter. Styrgruppen förbereder ärenden inför nätverkets träffar. Det ekonomiska och administrativa ansvaret för ITHU finns vid det lärosäte som innehar ordförandeposten. Ekonomisk rapport över året biläggs verksamhetsberättelsen.

Medlemmar i nätverket kan samarbeta i mindre arbetsgrupper och projekt, på initiativ av nätverket. Varje arbetsgrupp utser en sammankallande och avrapporterar vid nätverksträffarna samt via ITHU:s webb. Arbetsgrupperna ska informera och engagera nätverkets medlemmar i arbetsgruppernas arbete genom att förbereda informations- och diskussionspunkter till nätverkets möten.

Verksamhetsplan skriven 2017-05-02 av Birgitta Hemmingsson Ordförande ITHU

Övrigt

Synpunkt om ekonomin inkommen från kontaktpersonen på Högskolan i Gävle:

”Styrgruppen för ITHU kan lämpligtvis fundera på ett e-möte vad budgeten kan användas till för aktiviteter så ITHU-medlemmar aktiveras. Eller så går man ut till ITHU-medlemmarna och får in tips till vad som kan satsas lite medel på för att få upp/igång aktivitet inom ITHU.”

En tanke på “Årsmöteshandlingar 2017

Kommentarer är stängda.