Temacafé: Akademisk meritering

Tid: 8 februari 2024 kl 09:00 – kl 10:00

Klicka här för registrering och möteslänk

Kommer dagens modeller för pedagogisk, vetenskaplig, konstnärlig och samverkansmeritering att leda till en samlad portfölj för akademisk meritering i framtiden? Är det i så fall en önskvärd utveckling? Vilka skickligheter synliggörs inte av dagens meriteringsmodeller? Kan och bör även de synliggöras?

Vid det sjunde och sista caféet på temat meritering diskuteras vid ett panelsamtal framtiden för lärosätenas meriteringsmodeller. Hur ser relationen mellan olika modeller ut idag, vilka konsekvenser har det fått för studenter, medarbetare och lärosäten och vilka krav behöver ställas på framtidens modeller?

På vilka olika sätt kan meriteringsmodeller relateras till varandra och vilka styrkor och svagheter har de olika sätten? Vilka skickligheter synliggörs inte av dagens modeller? Är en samlad portfölj för akademisk meritering önskvärd?

Medverkande:

Moderator: Lars Geschwind, förbundsdirektör för SULF

Anders Fällström, excellent lärare, rektor på Mittuniversitetet, ordförande i SUHF:s expertgrupp för samverkan och ledamot i SUHF:s expertgrupp för högskolepedagogiska frågor

Ann-Charlotte Larsson, vicerektor vid Linnéuniversitetet och sammankallande för styrgruppen i KlossNet, ett ledningsnätverk för dialog och nätverksutbyte kring samverkan

Jan-Ingvar Jönsson, rektor för Linköpings universitet och ordförande i SUHF:s arbetsgrupp för meritbedömningar

Katarina Winka, verksam vid Umeå universitet och en av författarna till en rapport om pedagogiska meriteringsmodeller

Anna Bergstrand, verksam vid Vinnova och en av författarna av rapporten för projekt Meritvärde av samverkansskicklighet (MerSam)