Webinar – OER – en fråga om kvalitet (130219)

Se inspelningen>

För att öppna lärresurser (OER) ska kunna användas brett och bli en del i den öppna utbildningskulturen (OEP) inom högre utbildning är kvalitet en av huvudfrågorna. Studenter precis som lärare behöver känna tillit till materialets trovärdighet, tänkta målgrupper, användningsområden, kontext, tillgänglighet med mera. Vilka kvalitetskriterier gäller och hur skapar man trovärdighet?

I detta webbseminarium kommer du att träffa följande experter inom området:

  • Professor Gráinne Conole (University of Leicester, UK) är en välkänd expert inom området öppen utbildning och medverkar i flera internationella initiativ. Hon kommer att beskriva hur man arbetar idag med kvalitet och öppna lärresurser, samt lyfta fram några aktuella projekt och initiativ inom området.
  • Fil.dr. Ebba Ossiannilsson (Lunds universitet) har nyligen disputerat med en avhandling om kvalitet och benchmarking av e-lärande inom högre utbildning (http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0041-5). Hon kommer att lyfta fram hur benchmarking kan användas som metod för kvalitetsarbete inom en öppen utbildningskultur. Vidare kommer hon att ta upp några av de vanligaste internationella kvalitetsmetoderna inom området.

Några av de frågor som kommer att beröras:

  • Hur skapar vi tillit och trovärdighet inom OER?
  • Vilka kvalitetskriterier och metoder finns idag?
  • Exempel på good practice
  • Hur kan benchmarking hjälpa lärosäten att gå från öppna lärresurser (OER) till en öppen utbildningskultur (OEP)?