Nätverksträff 1 nov – UHR:s uppdrag att stärka nätverkens kompetens

Nätverksträffen som ordnades tisdag 1 november kl 1500-1630 inriktades på att samla in uppgifter från medlemmarna gällande önskningar om framtida satsningar på fortbildning och kompetensutveckling. 36 deltagare genomförde grupparbete med diskussioner och bidragsgivande kring utveckling av önskade kompetenser. 19 deltagare stannade hela vägen in i kaklet. Träffen inleddes med att Mikael Andersson från UHR beskrev projektportföljerna ”Kvalitet i distansutbildningen” och ”Högskolepedagogiska lyftet”. Mikael resonerade kring historien med förvecklingarna på 00-talet med NSHU och Nationellt centrum för flexibelt lärande och påtalade faran att sända negativa symboliska signaler genom att lägga ner myndigheter och det signalvärdets påverkan på verksamheten ute på lärosätena. I den stöttning som sker nu från UHR har myndighetens roll blivit att utveckla den digitala (sociotekniska red. anm.) infrastrukturen över lärosätesgränserna genom att lägga över ansvar på de nätverk som finns och är starka och motståndskraftiga mot politiska vindkast. Ekonomiska grundplåtar kan bilda underlag till aktiviteter som gynnar att flera kan lära av varandra. Det handlar bl. a. om att producera fortbildning placerade på en gemensam canvasinstans som är oberoende av lärosäte. Nätverken mer tyngd när det gäller att prioritera vad som är rätta satsningar. Just nu sker en uppbyggnad av en resursbank på UHR. Kursen Online Networked Learning (ONL) vidareutvecklas och Utbildning i Hållbar Utbildning (UHU) tilldelas resurser.

Efter COVID-19-pandemin upplever UHR att det finns ett ”gummiband” där utvecklingen har rört sig frammåt genom ökad mognad i digitala undervisningsformer. Nu är förhoppningen att det nya normalläget inte ska röra sig alltför mycket bakåt utan att utvecklingen kan bestå. Frågor som gäller pedagogisk utveckling går hand i hand med IKT-stöd och digitala arbetssätt. Teknik och pedagogik behöver krafter som ITHU representerar som överbryggar de två områdena IKT (som står för informations- och kommunikationsteknik) och pedagogik.

Gruppen som samlats till dagens träff gjorde sedan en inventering med hjälp av en sk dialogduk där skaran delades in i grupper om 4-5 person i breakoutrum som fick följa ett antal steg på en dialogduk och anteckna på duken allteftersom de diskuterade sig fram till genomsamma ståndpunkter. Duken mynnade ut i att föreslå angelägna områden att utveckla kunskap inom och att se vilka områden vi själva kan skapa innehåll och bidra till utvecklingen.

Övningens dialogduk finns här (icke ifylld): https://docs.google.com/presentation/d/1ET8gM-9iSzJjBWiQ8c2YMhsGtZkw9KRd_M38m91AKiA/edit?usp=sharing