Samtal om Pedagogisk Digital Kompetens

Ett seminarium hölls med 87 deltagare inom PDK-subnätverket 5 april 2022. Rubriken tryckte på samtalet som viktig grund för ökad förståelse för våra olika perspektiv

Inledningen innehöll en bakgrund för subnätverkets grundande och en utblick gjordes mot det finska perspektivet av pedagogisk digital kompetens. Paneldiskussionen som följde tog upp juridiska frågor och pedagogisk utveckling i en digital miljö, där följdfrågorna blev många om vad man bör göra och inte som lärosäte och vilken kompetens som behövs för att lärare ska kunna utföra sitt jobb på ett sätt som inte bryter mot lagarna om skydd av personlig integritet. En mycket reducerad slutsats är: använd de verktyg som lärosätet har avtal på. Avtal som kan granskas och som lärosätena kan ansvara för. Laborera inte med studenterna och be dem samtycka till lite allt möjligt. Studenterna är i en beroendeställning och drar sig för att neka. En ståndpunkt som framhölls var att det är behov av att tydligare definiera lärosätenas ”digitala arbetsplats” för att trygga den digitala arbetsmiljön.

Presentation hölls om PDK-cykeln som tagits fram av Mälardalens Högskola, numera Universitet.

Gruppsamtal anordnades som behandlade stödstrukturer och vilka behov av förändring som finns. Avbildning av padlet finns här.

Padlet från diskussionen
Padlet från diskussionen